راپچر ولو

راپچر ولو(شیر ایمنی جک)

راپچر ولو

در آسانسور های هیدرولیک کنترل درست جریان و فشار روغن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

 

استفاده از شیرهای موجود در هیدرولیک صنعتی متداول نتیجه مطلوب یعنی نرمی حرکت ، ایمنی ، قفل مطلوب ، سهولت استفاده ، جمع و جور بودن و نهایتا قیمت مناسب را بدست نخواهد داد.به همین جهت استفاده از شیرهای مخصوص آسانسور اجتناب ناپذیر و لازم است.

به شير ايمني جک، شير اطمينان و يا شیرترکيدگي نيز گفته میشود.راپچرولو  مهم ترين بخش يک جک بوده و رابط بين شیلنگ و جک هیدرولیک مي باشد.

عملکرد راپچر ولو : راپچرولو  مقدار عبوري روغن را کنترل میکندو در حالتی که کابين سرعت بيش از اندازه داشته باشد و يا اينکه شیلنگ روغن پاره شود، باعث قطع حرکت روغن و توقف کابين می شود.

ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺷﯿﺮ اﯾﻤﻨﯽ در ﺟﮏ ﻫﺎ ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﺪون ﺷﻮك آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯿﺸﻮد.ﺷﯿﺮ اﯾﻤﻨـﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺗـﺴﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺼﺎب اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳـﺮﻋﺖ ﻧـﺎﻣﯽ ﺑﻌـﻼوه 0.3m/secﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺷﯿﺮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮري روﻏﻦ از 35اﻟﯽ 300ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

 

 

نگارش:گروه فنی و مهندسی هیدرو فراز پارس

هیدرو فراز پارس مجری آسانسور و بالابرهای هیدرولیک

مطالب مرتبط

    [تعداد رای های دریافتی :1 [امتیاز مطلب :9 از 10]
    شما نیز به این مطلب امتیاز دهید :

    تصاویر این صفحه
    تنظیمات

    مقالات و مطالب